Διαγωνισμός: Κερδίστε παιχνίδια από την ταινία “Playmobil The Movie”

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Facebook PLAYMOBIL

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 6 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ “PLAYMOBIL:THE MOVIE”: 

3 Ο Ρεξ Ντάσερ με την Porsche Mission E (κωδ. 70078) και

3 Η Μάρλα στο Παραμυθένιο Ανάκτορο (κωδ. 70077)

 

Όροι & Προϋποθέσεις για τον Διαγωνισμό PLAYMOBIL 3  τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα «PLAYMOBIL:THE MOVIE Ο Ρεξ Ντάσερ με την Porsche Mission E (κωδ. 70078)» και 3 νικητές θα κερδίσουν από ένα «PLAYMOBIL:THE MOVIE Η Μάρλα στο Παραμυθένιο Ανάκτορο (κωδ. 70077)».

 

1. Γενικές Διατάξεις

1.1 Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PLAYMOBIL HELLAS A.E.» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Aμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, ΑΦΜ 094283517, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «PLAYMOBIL»), και εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με τα MAX STORES.

1.2 Αυτός ο διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται, χορηγείται και σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν νομικές αξιώσεις κατά του Facebook που να σχετίζονται με αυτόν τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και λειτουργίας του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Υπεύθυνος για την εκτέλεση του διαγωνισμού είναι αποκλειστικά η PLAYMOBIL.

1.3 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

1.4 Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Παρασκευή 13/12/2019 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22/12/2019.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε χρήστης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

2.2 Μόνο ένα προφίλ Facebook, ανά συμμετέχοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαγωνισμό. Περισσότερες συμμετοχές με διαφορετικά προφίλ ή ονόματα δεν επιτρέπονται. 

2.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορεί να κληθούν να παράσχουν τη γραπτή έγκριση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή των νομίμως ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά το χρόνο παραλαβής του δώρου που θα δοθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

2.4 Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο παρόν προωθητικό πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και την εγγραφή τους στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η PLAYMOBIL δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο.

2.5 Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα των MAX STORES στο Facebook και συγκεκριμένα τη διεύθυνση https://www.facebook.com/maxstores/ και να βρουν το αντίστοιχο post του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων πρέπει να ακολουθήσει όλα τα βήματα που αναγράφονται στη λεζάντα της δημοσίευσης εντός της περιόδου του διαγωνισμού για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του.

2.6 Οι συμμετοχές που θα γίνουν εκτός της διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα ληφθούν υπόψη. Ούτε η Διοργανώτρια εταιρία αλλά ούτε το Facebook είναι υπεύθυνοι για πιθανές καθυστερήσεις λόγω συνδεσιμότητας και επιδόσεων δικτύου. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

2.7 Παρόλο που η PLAYMOBIL καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του https://www.facebook.com/maxstores/ είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιαστεί υλικό προσβλητικού, ανήθικου ή/ και παράνομου περιεχομένου. Η PLAYMOBIL δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό ανάρμοστο και ιδίως για ανήλικους στο https://www.facebook.com/maxstores/ αλλά υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση απαλοιφή του.

2.8 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων του Διαγωνισμού στο σύνολό τους.

3. Εξαίρεση Συμμετοχής

3.1 Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας PLAYMOBIL Hellas A.E και των MAX STORES καθώς και τα τέκνα τους.

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους συμμετέχοντες από τον διαγωνισμό αλλά και να αρνηθεί σε έναν συμμετέχοντα το δώρο, σε περίπτωση που ο συμμετέχων παραβιάζει αυτούς τους όρους.

4. Νικητές - Δώρα

4.1 Κατά την κλήρωση των νικητών, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι συμμετέχοντες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Τα δώρα είναι 3 «PLAYMOBIL:THE MOVIE Ο Ρεξ Ντάσερ με την Porsche Mission E (κωδ. 70078)» και 3 «PLAYMOBIL:THE MOVIE Η Μάρλα στο Παραμυθένιο Ανάκτορο (κωδ. 70077)». Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα MAX STORES. Μόνο μία συμμετοχή θα ληφθεί υπόψη ανά συμμετέχοντα (ανά προφίλ Facebook).

4.2 Τα δώρα είναι:

3 «PLAYMOBIL:THE MOVIE Ο Ρεξ Ντάσερ με την Porsche Mission E (κωδ. 70078)» και 3 «PLAYMOBIL:THE MOVIE Η Μάρλα στο Παραμυθένιο Ανάκτορο (κωδ. 70077)»

4.3 Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας. Απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από τους νικητές σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.4 Δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Πιθανή αγορά προϊόντων PLAYMOBIL δεν επηρεάζουν την πιθανότητα νίκης. 

5. Ανάδειξη Νικητών – Αποστολή Δώρων

5.1 Οι νικητές θα πρέπει να στείλουν προσωπικό μήνυμα (inbox) στο προφίλ των MAX STORES στο Facebook για να ενημερωθούν για το δώρο τους.

5.2 Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Facebook σελίδα των MAX STORES (https://www.facebook.com/maxstores/ ) εντός της ίδιας ημέρας που θα διενεργηθεί η κλήρωση.

5.3 Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν μέσα στην ίδια ημέρα τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. και τα MAX STORES κατά την προσπάθεια επικοινωνίας τους με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που τους έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

5.4 H PLAYMOBIL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού καθώς και τον αριθμό τους, τροποποιώντας αντίστοιχα και τον αριθμό των νικητών. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες.

5.5 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

6. Περιορισμός ευθύνης – Τερματισμός Διαγωνισμού

6.1 Η Διοργανώτρια φέρει ευθύνη μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από αμέλεια της Διοργανώτριας ή τους νόμιμους αντιπροσώπους του. Αυτό δεν ισχύει για βλάβες υγείας και σώματος.

6.2 Η PLAYMOBIL διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.

6.3 Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του ή ακύρωσης ή ματαίωσής του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, αυτή δε η ενέργεια εξομοιώνεται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν συνέχιση του λήξαντος ή του ακυρωθέντος ή ματαιωθέντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντος δώρου εξ αυτής της αιτίας είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

7. Προστασία δεδομένων

7.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και για την αποστολή του δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα όπως το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, η ηλικία και το email χειρίζονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του χειριστή

8. Λοιποί Όροι

8.1 Η συμμετοχή στις κληρώσεις συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην πιθανή ένταξη και επεξεργασία από την PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυμένης συναλλακτικής σχέσης. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει.

8.2 Σε περίπτωση που κάποιες μεμονωμένες παράγραφοι των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καταστούν άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων αυτών Όρων και Προϋποθέσεων παραμένει ανεπηρέαστη.