Δείτε το site σε mobile version
Δείτε το site σε desktop version

Όροι Instagram Διαγωνισμού "ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΛΑΚΙ 140CM 6σχ TSFM-001"

 1] Η εταιρεία Max Stores A.B.E.E. (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. 
2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/ κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3] Εξαιρούνται ρητά της συμμετοχής οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
4] Η κλήρωση θα διαρκέσει από 13-06-2019 μέχρι και 19-06-2019. 
5] Για τη συμμετοχή στην κλήρωση, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να κάνει σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού. 
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αφήσει το σχόλιό του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, η οποία φιλοξενείται στη σελίδα https://www.instagram.com/maxstoresofficial/. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η επιλογή Follow του χρήστη στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Instagram σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας συμμετοχής, θα συλλεχθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων και θα γίνει κλήρωση μεταξύ αυτών, ώστε να προκύψουν πέντε (5) τυχεροί νικητές, που θα κερδίσουν από μία (1) ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΛΑΚΙ 140CM 6σχ TSFM-001.

Οι νικητές των δώρων θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί την 20η Ιουνίου 2019 στην έδρα της εταιρείας στα γραφεία της Max Stores ΑΒΕΕ (οδός Αγίου Διονυσίου 6, Άλιμος). Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να προσβληθεί με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την ημερομηνία, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της https://www.instagram.com/maxstoresofficial/
Έπειτα από την διεξαγωγή της κλήρωσης, τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν σε νέα ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα για περαιτέρω πληροφορίες παραλαβής του δώρου.
6] Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές. Ο κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο, από μία (1) ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΛΑΚΙ 140CM 6σχ TSFM-001.
7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας.
8] Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της , καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια στη σελίδα Max Stores στο Instagram. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. 
9] Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στο Instagram. Οι διαχειριστές της σελίδας Max Stores θα αναρτήσουν δημόσια ανακοίνωση στη σελίδα με τα ονόματα των νικητών, οι οποίοι θα κληθούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίησή τους. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Διευκρινίζεται δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο Instagram (ίδιο username και password) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή, εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής τότε η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να απονείμει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιοσδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων. 
10] Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης, διαφορετικά το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και θα ανακοινωθεί στη θέση του επιλαχών με δημόσια ανάρτηση στη σελίδα Max Stores στο Instagram. Στη περίπτωση όπου ο επιλαχών δεν επικοινωνήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών εξίσου χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου όπως και χάνεται επ’ αόριστον η διάθεση του δώρου.
11] Οι νικητές του διαγωνισμού θα παραλάβουν το δώρο τους κατόπιν συνεννόησης από οποιοδήποτε κατάστημα Max Stores, εάν θέλουν να παραλάβουν μέσω e-shop θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το κόστος των μεταφορικών (όπως αναφέρονται στους όρους χρήσης του www.maxstores.gr) ή να παραλάβουν με δικό τους courier.
12] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Max Stores https://www.instagram.com/maxstoresofficial/
13] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H εταιρεία Max Stores δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τη σελίδα Max Stores https://www.instagram.com/maxstoresofficial/ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των σχολίων στην ανάρτηση. 
14] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τη Διοργανώτρια, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. 
15] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 
16] Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.
17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην κλήρωση βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.maxstores.gr/.
18] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση. Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 
19] Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εγγεγραμμένος συμμετέχων επιθυμεί την ακύρωση της συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση, εντός της περιόδου διεξαγωγής αυτού, δύναται να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο εμπορικό τμήμα στο τηλέφωνο 2109648730, ώστε να πραγματοποιηθεί η ακύρωση αυτής, πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
20] Το κάθε δώρο είναι προσωποπαγές, ενώ δε δύναται να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτα ή συγγενικά του νικητή πρόσωπα. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενα με άλλης φύσεως δώρα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
21] Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά: λόγω φυσικών καταστροφών, κήρυξη παύσης πληρωμών της χώρας, απεργιών, κοινωνικών διαταραχών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, επιβολή περαιτέρω τραπεζικών - κεφαλαιακών περιορισμών), δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τις ληφθείσες υποχρεώσεις της. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων στους νικητές, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιοδήποτε λόγο ή και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
22] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια η συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (μη φέρουσας αυτής το βάρος απόδειξης) παράνομη η καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον διαγωνισμό.
23] Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
24] Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την κλήρωση επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων της Κλήρωσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Εταιρίας με την επωνυμία «MΑΧ STORES ΑΕΒΕ», των στελεχών, υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεώς, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων έλκουν δικαιώματα από την ως άνω εταιρία, αναφορικά με τη διενέργεια της Κλήρωσης, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την Κλήρωση.
3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.