Καλές Τέχνες
Εκδότες:
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ