Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΙΟΠ) ΤΥΠΩΘΥΤΩ